Home > Faculty > Behavior and Operation Management

Behavior and Operation Management

Professor

HUANG Haijun
ZHANG Ning
CHENxiangdong
XU Zhe
TIAN Qiong

Associate Professor

WU Hao
GAO Yuanyang
LIU Tianliang
SONG Wenyan
XIE Yang
ZHANG Shaohui

Lecturer

WANG Chenlan
Wu Chunlin