Home > Faculty > Behavior and Operation Management

Behavior and Operation Management

Professor

HUANG Haijun
ZHANG Ning
CHENxiangdong
YANG Meiying
WANG Jing
XU Zhe
TIAN Qiong

Associate Professor

WU Hao
GAO Yuanyang
LIU Tianliang

Lecturer

SONG Wenyan
WANG Chenlan
Wu Chunlin